Program koalice Společně otevřeme Třebíč • odmítnutí spolupráce s extremistickými stranami a hnutími (např. KSČM, SPD) a uskupeními, které zastupují osobnosti podezřelé z ovlivňování veřejných zakázek či výrazného střetu zájmů

 • snížení počtu uvolněných členů zastupitelstva města nejvýše na 4

 • zřízení registru lobbistických kontaktů u zastupitelů zvolených za naše uskupení

 • vytvoření systému, který umožní realizaci průzkumu veřejného mínění mezi občany

 • zavedení pravidelných setkávání vedení města s občany, a to v různých městských částech a integrovaných obcích (Budíkovice, Pocoucov, Ptáčov, Račerovice, Řípov, Sokolí a Slavice)

 • zavedení participativního rozpočtu, v rámci kterého budou moci občané rozhodovat o podpoře konkrétních investičních projektů, které sami občané navrhují

 • zřízení studentské sněmovny a seniorského senátu jako poradních orgánů rady města

 • nastavení jednotných pravidel v rámci grantového systému města Třebíče pro jednotlivé projekty a důsledná kontrola vynaložení získaných prostředků

 • realizace výhradně otevřených veřejných zakázek a poptávkových řízení

 • kladení důrazu na kvalitu a reference dodavatelů při realizaci výběrových řízení

 • schvalování městského rozpočtu na konci předcházejícího kalendářního roku za účelem vyhýbání se rozpočtovému provizoriu

 • vytvoření podrobného veřejně dostupného rozklikávacího rozpočtu města

 • podpora plošného zákazu hazardu ve městě

 • zřízení protikorupční linky

 • zveřejňování audiovizuálních záznamů z jednání zastupitelstva města

 • zadání vydávání radničního Třebíčského zpravodaje externímu redaktorovi a stanovení striktních pravidel publikování článků od všech zastupitelů za účelem posílení objektivity periodika

 • příprava projektu na kompletní revitalizaci centra města jako celku

 • vytvoření realizovatelného strategického rámce investic

 • aktivní vyhledávání možných dotačních titulů a grantů pro podporu investic města z veřejných prostředků i mimo jeho rozpočet

 • příprava nových zasíťovaných lokalit pro výstavbu rodinných i bytových domů a příprava startovacích bytů pro rodiny

 • revize rozpracovaného návrhu územního plánu

 • provedení podrobné studie ohledně výběru nejvhodnější varianty obchvatu města

 • řešení parkování v centru města formou výstavby parkovacích domů a vytvoření nových parkovacích stání v okolí centra města

 • optimalizace sítě autobusových zastávek v blízkosti škol a úřadů

 • koncepční plánování návaznosti autobusových a vlakových spojů

 • řešení přístupu K ZŠ TGM z Komenského náměstí

 • podpora absolventů lékařských fakult v působení ve městě ve formě výhodných nájmů pro provoz praxe i pro bydlení

 • podpora speciální taxi služby pro důchodce a invalidy, která bude zajišťovat přepravu osob k lékařům

 • podpora stávajících sociální zařízení pro děti a mládež

 • podpora domu s pečovatelskou službou

 • kladení důrazu na udržování zeleně a úklidu veřejných prostranství včetně zimních období

 • snížená sazba za komunální odpad jako odměna za třídění odpadu

 • snížená sazba za komunální odpad pro občany prezenčně studující mimo území města

 • vytvoření místních pěších zón v památkových rezervacích města a regulace reklamy v centru města a prostředí pro realizaci venkovního cvičení

 • zajištění péče o stromy a lesoparky a vodní plochy

 • podpora vybavování škol moderními technologiemi a školení pedagogických pracovníků

 • navázání projektové spolupráce 2. stupňů základních škol se středními školami

 • vytvoření grantového program města určeného pro podporu investic škol

 • evaluace stavu kvality škol a pozitivní motivace kvalitních učitelů

 • realizace volnočasového, zájmového a neformálního vzdělávání pro veřejnost

 • podpora zkvalitnění výuky cizích jazyků formou dalšího vzdělávání pedagogů, zapojení rodilých mluvčích či realizace spolupráce se zahraničními školami

 • profilace výuky na 2. stupních jednotlivých základních škol jako nabídka specializovaného zaměření na dané škole

 • rekonstrukce městského plaveckého areálu Polanka včetně výhřevu bazénů

 • dobudování dětských hřišť v blízkosti všech sídlišť ve městě

 • tvorba online rezervačního systému pro hřiště a tělocvičny vlastněné městem, resp. jeho příspěvkovými organizacemi

 • podpora budování městských i meziměstských cyklostezek, zejména směrem na Vladislav a Dukovany

 • nabídka finanční i materiální podpory třebíčským nekomerčním a alternativním projektům i umělcům, včetně využití městských prostor a ploch

 • podpora provozoven s nekomerčním kulturním programem a umění v ulicích

 • efektivní propagace a podpora rozvoje památek UNESCO ve městě jako prostředku pro oslovení turistů

 • nabídka krátkodobých i dlouhodobějších ucelených programů pro turisty i školy z jiných měst

 • propagace bohaté historie města na pravidelných přednáškách pro veřejnost i turisty

 • vybudování muzea Antonína Kaliny